Aanbieders Toewijzingsfonds

Onderstaand overzicht toont de geselecteerde aanbieders voor het Toewijzingsfonds Zuidoost. Dit is een ‘werklijst’: aanbieders kunnen als gevolg van slechte ervaringen van de lijst worden gehaald, en nieuwe aanbieders op basis van goede ervaringen toegevoegd.

Contactpersoon voor deze lijst:
Chantal Aarden
orthopedagoog Adviesloket
caarden@ppozo.nl
(t) 020 – 600 1341

Let op: begeleiding en/of behandeling die door de zorgverzekeraar kan worden vergoed, wordt niet uit het Toewijzingsfonds bekostigd.


Bright Kids
Gericht op hoogbegaafdheid.Verzorgt onderwijs(advies) voor hoogbegaafde kinderen in basisschoolleeftijd en twee verrijkingsklassen.
www.brightkids.nl


Chinski
Chinski wil een brug slaan tussen het grote gat van het bestaande hulpaanbod en de grote hulpvraag van ouders en kinderen.
Chinski heeft een groot bereik door goede contacten met verwijzers, is laagdrempelig, heeft geen wachtlijst en gaat direct handelingsgericht en oplossingsgericht aan de slag. Chinski is veel aanwezig op scholen door heel Amsterdam en o.a. Amstelveen.
Scholen kunnen bij Chinski een aanmelding doen voor een psychologisch onderzoek / schoolbegeleiding van een leerling. Denk bijvoorbeeld aan:
– Omgang met klasgenoten
– Moeite met aandacht/concentratie
– Werkhoudingsproblemen
– Intelligentie
– Didactisch onderzoek
– Dyslexie/dyscalculie
– Sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen

In het gesprek worden de resultaten van het onderzoek toegelicht en worden concrete handelingsadviezen gegeven voor school. Daarna kunnen eventueel afspraken gemaakt worden voor het vervolg. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit een training voor de leerling, een gesprek met de leerkracht of aanpassingen binnen de klassensituatie. Chinski biedt daarnaast de mogelijkheid voor follow up gesprekken op school.
Daarnaast is Chinski gespecialiseerd in het observeren van kinderen in de klassensituatie en het vervolgens geven van een handelingsgericht advies.

Specialisaties: Basis generalistische zorg (angst, dwang, depressie, trauma, eetproblemen), dyslexiezorg, opvoedondersteuning, inloopspreekuren, kortdurende hulp gericht op kind en gezin bv. in de vorm van gedragstherapie & hulp aan kinderen met overgewicht. Chinski verzorgt ook sociale vaardigheidstraining, faalangsttraining of brugklastraining.


De DNKRS
Wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van talent bij hoogbegaafde kinderen en volwassenen door advies, coaching en scholing aan hoogbegaafden zelf, maar ook aan hun omgeving, zoals ouders, leerkrachten, leidinggevenden en andere betrokkenen. Biedt onder meer verrijkingsklassen (plusklas), workshops, coaching en begeleiding voor hoogbegaafde kinderen en jongeren.  Voor basisscholen is er een gevarieerd aanbod op het gebied van hoogbegaafdheid, van teamtrainingen en ambulante begeleiding tot (beleids)advisering. Is onder meer gespecialiseerd in Montessorionderwijs – Daltononderwijs – Vrije School onderwijs.
www.deDNKRS.nl


Expertisecentrum Orion

Expertisecentrum Orion biedt ondersteuning bij vraagstukken rond leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Denk hierbij aan leerlingen met (ernstige) gedragsproblemen, leerlingen die moeilijk lerend zijn of langdurig zieke leerlingen. Het expertisecentrum kan bijvoorbeeld de school adviseren, begeleiding geven aan een leerling, een leerkracht coachen, een training geven aan een team, oudergesprekken bijwonen of een crisisinterventie doen.
Meer informatie in deze folder.
www.expertisecentrumorion.nl

 

De Opstap
Biedt sinds 2008 gespecialiseerde leerhulp. Silvia Jelles heeft zich gespecialiseerd in leermethodieken voor kinderen met PDD-NOS, dyslexie, dyscalculie, ADHD en spraak-/ taalstoornissen. Zij is geregistreerd taalspecialist, rekenspecialist en behandelaar dyscalculie (Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers). Daarnaast is zij gediplomeerd Kindercoach.
In het kader van Passend Onderwijs werkt Silvia op scholen. Daar geeft zij vorm aan individuele of groepsarrangementen. Het doel daarbij is dat kinderen zich ontwikkelen en indien mogelijk aansluiting (her)vinden in de groep. Om deze aansluiting te vinden wordt op verzoek ook het lesmateriaal of de lesomgeving aangepast of krijgt de leerkracht co-teaching om de eigen leerkrachtvaardigheden passend te maken op het kind. Meer informatie is te vinden op de website
www.praktijkdeopstap.nl 


PIOS (voorheen Praktijk voor passend onderwijs)
Biedt orthopedagogische ondersteuning bij de vormgeving van passend onderwijs, de ontwikkeling van onderwijs passend bij de (on)mogelijkheden van het individuele kind/de jongere. Naast hulp in de klas biedt de praktijk ook ondersteuning bij de vormgeving van passend onderwijs op schoolniveau en bovenschoolniveau. Onze specialisten kunnen voor diverse diensten worden ingehuurd, zoals dignostiek, remedial teaching en cursussen.
www.pios.nl


SEMMI
SEMMI (Sport-Education-Mind-Motion-Identity) richt zich op kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot 18 jaar en ondersteunt hen om zich op sociaal en emotioneel vlak verder te ontwikkelen. Kinderen gaan zich daardoor prettiger, sterker en meer zelfverzekerd voelen. Biedt groepstrainingen en individuele begeleiding. Werkt met een methode waarbij bewegen en sporten centraal staan.
www.semmi.nl


Spurt
Psychologiepraktijk voor kinderen met o.a. behandeling van leer- en schoolproblemen en leerkracht- en schoolbegeleiding in het aanbod.
www.praktijkspurt.nl


Tips en Tops

Vanuit Tips & Tops werkt Maaike van Dam als gedragsspecialist op verschillende basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs. Zij begeleidt en adviseert de leerling en de school bij het verkrijgen van inzicht in het gedrag (van de leerling en leerkracht), het tot stand brengen van gedragsveranderingen en het borgen hiervan. Dit doet zij bijvoorbeeld door middel van observatie, (consultatie)gesprekken, psycho-educatie, individuele begeleiding, groepstrainingen en co-teaching.
www.tipsentops.com


Zien in de klas
Adviesbureau op het gebied van onderwijsadvies en leerlingbegeleiding. Belangrijkste uitgangspunten: opbrengstgericht, handelingsgericht en oplossingsgericht werken. Breed en divers aanbod, waaronder schoolbegeleiding, handelingsgerichte diagnostiek, interim-IB, coaching, co-teaching en oplossingsgerichte begeleiding van moeilijke groepen.
www.zienindeklas.nl


Zorgstudent
Zorgstudenten zijn (bijna) afgestudeerd in studies psychologie, (ortho)pedagogiek, Pabo, Alo en andere sociaal-pedagogische studies op HBO- of universitair niveau. Een zorgstudent zorgt voor meer handen en deskundigheid in de klas, laag tarief.
www.zorgstudent.nl