Time Out Voorziening (TOV)

Sinds november 2015 kunnen de scholen in het Deelverband Passend Onderwijs Zuidoost gebruikmaken van een Time Out Voorziening (TOV).

Soms laten leerlingen een dusdanige gedragsontwikkeling zien, dat het risico aanwezig is dat zij (mogelijk) niet meer te handhaven zijn binnen de reguliere basisschool. In die situaties kan het in het belang van de leerling en diens schoolomgeving zijn om hem tijdelijk binnen een andere onderwijssetting te plaatsen. Het gaat hierbij uitdrukkelijk om een preventieve plaatsing waarbij terugplaatsing het einddoel is.

Een TOV is een onderwijsplek waar leerlingen een beperkte periode tot rust kunnen komen en het onderwijsproces weer op gang kan worden gebracht.
In het verleden was er binnen Zuidoost een TOV. Veel basisscholen in Zuidoost hebben laten weten een sterke behoefte te hebben om een dergelijke voorziening weer in te richten.
Dat gebeurt nu: de TOV wordt nu gekoppeld aan beide SBO-scholen in Zuidoost, te weten de Prof. Dr. I.C. van Houteschool en aan SBO Dumontschool.
Het gaat om maximaal drie TOV-plekken per SBO-school, dus zes in totaal.


Doelstelling

Uitgangspunt bij TOV-plaatsingen is dat deze tijdelijk van aard zijn; maximaal 3 maanden, in uitzonderlijke situaties te verlengen met nog eens 3 maanden. De doelstelling bij plaatsing kan variëren. Men plaatst echter in principe met het doel om:

 • de leerling op termijn weer terug te plaatsen in de reguliere basisschool. Dat is in principe de ‘aanleverende’ school, maar kan ook een andere reguliere basisschool zijn. Plaatsing in de TOV heeft in dit geval als doel om de leerling tot rust te laten komen om vervolgens een nieuwe start binnen de reguliere basisschool te kunnen maken.In uitzonderlijke gevallen kan er geplaatst worden met het doel om:
 • gedurende de plaatsing helder te krijgen wat precies de onderwijsbehoeften van de leerling zijn en op welke wijze daar het beste aan tegemoet kan worden gekomen.


Voorwaarden voor plaatsing

Voor een TOV-plaatsing geldt een aantal voorwaarden.

Voorafgaand aan plaatsing door het Adviesloket:

 • Alle mogelijkheden binnen de basisondersteuning zijn benut.
 • Er is onvoldoende effect te verwachten van ondersteuning op de basisschool door de ambulant begeleider of inzet van een arrangement extra ondersteuning.
 • De situatie is (nog) niet dusdanig geëscaleerd dat de noodprocedure aan de orde is.
 • Een reguliere verwijzing naar S(B)O is niet passend of een BAO-BAO plaatsing niet haalbaar voor de leerling.
 • Voorafgaand aan plaatsing vindt er een startgesprek plaats tussen basisschool, ouders, de sBO-school en Adviesloket. Het is belangrijk dat alle partijen achter de TOV-plaatsing staan en het einddoel onderschrijven.
 • Vooraf is het doel (in termen van ontwikkeldoelen van de leerling) van de tijdelijke plaatsing helder en concreet omschreven. Dat is terug te vinden in het door de basisschool in te vullen groeidocument (onder ‘arrangement’.)
 • Er wordt een afspraak gemaakt over de duur van de plaatsing. Deze is in principe 3 maanden óf korter.

Gedurende de plaatsing:

 • Er wordt uitdrukkelijke betrokkenheid verwacht van de basisschool van herkomst. Dat gebeurt o.a. in de vorm van aanwezigheid bij de (tussen)evaluaties.
 • Deze uitdrukkelijke betrokkenheid wordt ook verwacht van de ouders, eveneens in de vorm van aanwezigheid bij de (tussen)evaluaties.
 • Ook het Adviesloket is betrokken bij (tussen)evaluaties.
 • Een ambulant begeleider begeleidt eventueel de leerkracht (en evt. intern begeleider) op de school van herkomst tijdens de afwezigheid van de leerling, maar ook na terugplaatsing van de leerling. De leerkracht en/of de school formuleert daartoe een hulpvraag.
 • De leerling werkt tijdens de TOV-plaatsing in principe uit de methodes van de betreffende SBO-school. De leerling wordt daarbij in een passende niveaugroep geplaatst.

Eindevaluatie:

 • Tijdens de eindevaluatie worden op basis van de onderwijsbehoeften van de leerling handelingsadviezen geformuleerd voor de leerkracht waar het kind (terug)geplaats wordt. Deze worden opgenomen in het groeidocument.
 • Datum en wijze van terugplaatsing wordt vastgesteld.
 • Indien er nog onvoldoende zicht is op de onderwijsbehoeften van de leerling, een passende aanpak of er meer tijd nodig blijkt voor de beoogde ontwikkeling van de leerling, is het mogelijk de TOV-plaatsing met maximaal 3 maanden te verlengen.
 • Indien tijdens de eindevaluatie blijkt dat ondanks alle inspanningen gedurende de TOV-plaatsing terugplaatsing naar de school van herkomst of een andere reguliere basisschool niet haalbaar is, wordt de gebruikelijke procedure voor het aanvragen van een TLV (toelaatbaarheidsverklar gevolgd.

Na terugplaatsing:

 • De leerkracht wordt begeleid door een ambulant begeleider (nazorg).
 • Er volgt na verloop van tijd een evaluatiegesprek waarbij school, ouders, Adviesloket en (eventueel) ambulant begeleider worden betrokken.


Contact

Een aanvraag voor een TOV-plaatsing kan worden gedaan bij het Adviesloket (Chantal Aarden).

Neem voor vragen contact op met Chantal Aarden (Adviesloket) of Rachel Hogerwerf (coördinator Deelverband Passend Onderwijs Zuidoost), beiden bereikbaar bij het Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost.

Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost
Krimpertplein 30 a
1104 PH Amsterdam Zuidoost
T (020) 600 13 41
adviesloket@ppozo.nl