Richtlijnen aanvragen offerte TWF

printversie

Uitgangspunt voor de invulling van een arrangement is de hulpvraag van de school. Deze hulpvraag komt voort uit de onderwijsbehoefte van de leerling en de ondersteuningsbehoefte van de school (zoals weergegeven in het groeidocument).

Wanneer een arrangement wordt toegekend, betekent dit dat de kosten van het arrangement worden vergoed vanuit het Toewijzingsfonds.
De school selecteert zelf een aanbieder en verzoekt deze een offerte op te stellen.

Vraag de aanbieder in de offerte in ieder geval op te nemen:

 1. Naam van het kind.
  x
 2. Zijn of haar groep.
  x
 3. Naam van de school.
  x
 4. Begin- en de verwachte einddatum van de ondersteuning.
  x
 5. Concreet geformuleerde (sub)doelen waar tijdens het ondersteuningstraject naar toe gewerkt gaat worden. Deze hebben in ieder geval betrekking op de leerling(en) en in veel gevallen ook op de leerkracht.
  x
 6. Beschrijving van de manier waarop de aanbieder de geformuleerde doelen ten aanzien van de leerling en de leerkracht wil gaan bereiken. Daarbij valt te denken aan interventies als:
 • observatie(s) met het doel …..
 • gesprekken met leerling om …..
 • gesprekken met of begeleiding van leerkracht en/of IB om …..
 • met leerkracht en/of IB ontwikkelen van …..
 • co-teaching, samen doen …..
 • VIB …..
 • gesprekken met ouders om …..
 • ….
  x
  Hierbij is het van belang dat:
 • interventies in een samenhangend ondersteuningstraject worden ondergebracht (inclusief evaluatiemoment(en))
 • aangegeven wordt welke instrumenten, methodieken et cetera bij bovenstaande interventies worden ingezet
 • bij beëindiging van het ondersteuningstraject er een schriftelijk plan van aanpak ligt waarmee de leerkracht en de school verder kunnen
 • er een duidelijke en overzichtelijke planning in uren is van de te ondernemen activiteiten
 • er helder wordt weergegeven wat het uurtarief is (inclusief btw)
 • reiskosten in principe niet worden vergoed.

De school stuurt de offerte voor beoordeling naar:

Adviesloket
Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost 

adviesloket@ppozo.nl

Bij onduidelijkheden in de offerte is het mogelijk dat het Adviesloket contact opneemt met de aanbieder.