Downloads

Informatiebrochure passend onderwijs voor leerkrachten
Deze brochure schetst op hoofdlijnen wat passend onderwijs is en wat de invoering voor u als leraar betekent. Uitgave van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Stroomschema’s aanmelding passend onderwijs
Deze stroomschema’s laten precies zien welke procedures een school moet doorlopen als een leerling een extra ondersteuningsbehoefte heeft. Uitgave van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Brochure ‘Kies voor partnerschap met ouders’
Adviezen en tips van organisaties die ouders vertegenwoordigen van kinderen die extra ondersteuning van school nodig hebben.Uitgave van BOSK.

Handreiking Hoogbegaafdheid
Deze handreiking is gemaakt in het kader van Landelijke Excellentieprojecten van de LPC (KPC Groep, APS en CPS) en SLO. De bedoeling ervan is zicht te geven op wat (hoog)begaafdheid is en hoe je als leerkracht hiermee om kunt gaan in de klas. Uitgangspunt hierbij is dat de leerkracht direct met de links en suggesties aan de slag kan.

Handreiking passend onderwijs
Poster, uitgave van de Kinderombudsman

Handreiking gegevensuitwisseling (NJI, 2016)
In deze handreiking komt achtereenvolgens aan bod wat wordt verstaan onder het verwerken van persoonsgegevens, gegevensuitwisseling binnen de school, uitgangspunten voor gegevensuitwisseling met externe samenwerkingspartners, rechten van ouder(s) en/of leerling, de grondslagen voor rechtmatige verwerking, bijzondere persoonsgegevens en geheimhouders, zo beperkt mogelijke gegevensuitwisseling en tot slot dossiervoering.

Privacy in 10 stappen
Een praktische handleiding voor privacy op school.