Expertise Netwerk Amsterdam Zuidoost (ENZO)

 1. Inleiding

De samenwerking tussen de basisscholen heeft geleid tot de opzet van een gezamenlijk expertisenetwerk: Expertise Netwerk Amsterdam Zuidoost (ENZO). ENZO beoogt passend onderwijs in het basisonderwijs in Zuidoost op effectieve wijze te ondersteunen.Binnen dit expertisecentrum worden veel activiteiten, die verband houden met passend onderwijs, voorbereid en uitgevoerd.

De vier werkvelden van dit virtuele netwerk zijn:

 • Werkveld 1: professionalisering & deskundigheidsbevordering
 • Werkveld 2: kennisbank/website
 • Werkveld 3: advies & begeleiding
 • Werkveld 4: samenwerking & onderzoek

De uitgangspunten van de werkwijze van ENZO zijn: vraaggericht, handelings­gericht en dichtbij het kind georganiseerd. Het is een overkoepelende/bovenschoolse ondersteuningsstructuur om te komen tot slimme verbindingen en samenwerking, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van reeds beschikbare kennis en ervaring.

 1. Basisvoorwaarden en kaders
 • ENZO wordt aangestuurd door een coördinatiegroep die bestaat uit: directeuren van (SBO)scholen in Zuidoost , één externe coördinator, adviseur van het Adviesloket en directieleden van reguliere basisscholen.
 • ENZO wordt door een klein secretariaat ondersteund.
 • De SBO-scholen krijgen een belangrijke rol binnen ENZO. De bij SBO-scholen beschikbare expertise wordt zoveel mogelijk voor alle reguliere basisscholen ingezet (‘outreaching’).
 • ENZO heeft uitdrukkelijk aandacht voor het ‘grootstedelijk’ Ondersteuningsplan. ENZO ‘voedt’ mede dit plan en geeft hier –op voor Zuidoost gerichte wijze- uitvoering aan.
 • ENZO communiceert voortdurend en planmatig met alle medewerkers van alle basisscholen. Het werkgebied ‘Kennisbank’ vervult hierin de leidende rol.
 1. Nadere beschrijving van de vier werkvelden

Professionalisering & deskundigheidsbevordering
Wat: directies, IB’ers en leerkrachten op diverse – onderscheiden – terreinen c.q. aspecten van passend onderwijs zodanig toerusten dat passend onderwijs in het reguliere onderwijs steeds meer gerealiseerd kan worden. De kwaliteit van onderwijs/van leerkrachten staat hierbij voorop c.q. is essentieel. Professionalisering & deskundigheidsbevordering richt zich op kennis, vaardigheden en gedrag.
Hoe: jaarlijks wordt een vraaggericht professionaliseringsprogramma opgesteld en uitgevoerd, waaraan leerkrachten en IB’ers deelnemen.

Advies en begeleiding
Wat: scholen krijgen van het Adviesloket directe, concrete ondersteuning aangeboden bij complexere, kindgerelateerde zorgvragen. De ondersteuning is zodanig georganiseerd dat snel en adequaat wordt gehandeld en kennis en/of vaardigheden worden overgedragen. Daarnaast worden scholen op projectmatige wijze begeleid bij het ontwikkelen en implementeren van nieuwe werkwijzen. Begeleiden en adviseren bij de organisatie en inrichting van (basis- en extra) ondersteuning in de scholen (groeidocument en toewijzingsfonds) is een belangrijke activiteit van het Adviesloket.

Hoe: de medewerkers van het Adviesloket  geven op vraaggerichte wijze uitvoering  aan hun taken en inventariseren met de coördinatiegroep (met name de directeuren van de sbo-scholen) de gewenste of noodzakelijke begeleidingstrajecten.

Kennisbank/website
Wat: de afgelopen jaren is in Zuidoost veel kennis en ervaring opgedaan ten aanzien van onderwijs- en leerlingenzorg. De Kennisbank op deze website brengt de kennis en ervaring van ‘mens en methode’ gedigitaliseerd bijeen en verspreidt dit op proactieve wijze. Ook neemt de kennisbank het initiatief om de Sociale Kaart van Zuidoost nader in beeld te brengen, dit mede gelet op samenwerking met Jeugdzorg.

Hoe: verstrekken van relevante en nuttige (praktijk) informatie over Passend Onderwijs (in brede zin) en actieve benadering van scholen om daar aanwezige ‘kennis en ervaring’ te genereren en vervolgens gedigitaliseerd te verwerken.

Samenwerking & onderzoek
Wat en hoe: de samenwerking kent een interne kant (dat wil zeggen binnen het stadsdeel), niet alleen tussen scholen in Zuidoost, maar vooral ook de vele (jeugd)zorgaanbieders en andere betrokken instellingen in het stadsdeel. Daarnaast is er externe samenwerking, bv met de gemeente Amsterdam en zorgaanbieders die in Zuidoost niet gevestigd zijn. Ook gewenste of noodzakelijke ontwikkelingen ten aanzien van Passend Onderwijs worden binnen dit werkveld ‘getraceerd’, onderzocht en voorbereid.

Coördinatiegroep
Drijvende kracht achter ENZO is de coördinatiegroep, die bestaat uit:

Chantal Aarden orthopedagoog bij het Adviesloket
Marijke van Amersfoort ——–  directeur bs Samenspel en Knotwilg
Nathalie Bremer directeur Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost
Michelle Brown directeur bs De Knotwilg
Annemieke de Droog directeur bs De Brink
Rachel Hogerwerf (vz) coördinator Herijking Passend Onderwijs Amsterdam Zuidoost
Ron van de Meent directeur bs Onze Wereld
Desiree Middelkoop directeur SBO Van Houteschool
Els Ranzijn directeur bs De Blauwe Lijn
Mariëtte de Vries directeur SBO Dumont

De coördinatiegroep komt ca. eenmaal per zes weken bijeen op het Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost.