Pilot Time Out Voorziening in Zuidoost

Met ingang van november 2015 is ten behoeve van de basisscholen van Deelverband Passend Onderwijs Zuidoost gestart met een (beperkte) Time Out Voorziening (TOV). Het gaat om een pilot die loopt tot het einde van dit schooljaar (2015-2016).

Met regelmaat laten leerlingen een dusdanige gedragsontwikkeling zien, dat het risico aanwezig is dat zij (mogelijk) niet meer te handhaven zijn binnen de reguliere basisschool. In die situaties kan het in het belang van de leerling en diens schoolomgeving zijn om hem tijdelijk binnen een andere onderwijssetting te plaatsen. Het gaat hierbij uitdrukkelijk om een preventieve plaatsing waarbij terugplaatsing het einddoel is.

Een Time Out Voorziening is een onderwijsplek waar leerlingen een beperkte periode tot rust kunnen komen en het onderwijsproces weer op gang kan worden gebracht. In het verleden was er binnen Zuidoost al een TOV. Veel basisscholen in Zuidoost hebben aangegeven een sterke behoefte te hebben om een dergelijke voorziening weer in te richten.
Dat gebeurt nu: de TOV wordt gekoppeld aan beide SBO-scholen in Zuidoost, te weten de Prof. Dr. I.C. van Houteschool en aan de Professor Dumontschool. Het gaat om maximaal 7 TOV-plekken per SBO-school, dus 14 in totaal.

Een aanvraag voor een TOV-plaatsing kan worden gedaan bij het Adviesloket (Chantal Aarden).

Lees meer…