Onderwijsadviseur

Bij het samenwerkingsverband Amsterdam Diemen zijn zes onderwijsadviseurs in dienst. Zij hebben de taak om te beoordelen of een leerling gebaat is bij een verwijzing naar een vorm van speciaal onderwijs en derhalve al dan niet in aanmerking komt voor een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal basisonderwijs (SBO) of het speciaal onderwijs (SO).

De route van verwijzing bestaat uit de volgende stappen:

  • Wanneer het ondersteuningsteam van de school, in overleg met ouders, van mening is dat de interne zorgstructuur en de mogelijkheden van de bovenschoolse zorg zijn ‘uitgeput’, kan worden besloten dat een verwijzing naar een ander type onderwijs in het belang van de leerling is. De school vult dan het groeidocument in of aan.
  • De school stuurt het groeidocument met relevante bijlagen op naar de onderwijsadviseur, die het dossier beoordeelt.
  • De onderwijsadviseur bespreekt samen met een maatschappelijk deskundige van het samenwerkingsverband de mogelijkheden voor een verwijzing met het ondersteuningsteam van school en de ouders.
  • De onderwijsadviseur stelt een deskundigenadvies op en betrekt daar een tweede beoordelaar bij. In de meeste gevallen zal dit de maatschappelijk deskundige van het samenwerkingsverband zijn. De onderwijsadviseur onderbouwt in het deskundigenadvies waarom de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring wordt gehonoreerd of afgewezen.
  • Op grond van het deskundigenadvies geeft de directeur van het samenwerkingsverband al dan niet een toelaatbaarheidsverklaring af voor plaatsing op het speciaal (basis)onderwijs.

In Amsterdam Zuidoost is het Adviesloket Zuidoost actief. Dit is een onafhankelijk adviesloket voor scholen en ouders in Amsterdam Zuidoost. U kunt er o.a. terecht voor het aanvragen van een arrangement extra ondersteuning en uw adviesvragen. De onderwijsadviseur en het Adviesloket stemmen met regelmaat met elkaar af. Enerzijds omdat het Adviesloket veelal op een eerder moment betrokken is geweest bij adviestrajecten die uitmonden in verwijzingstrajecten richting speciaal (basis)onderwijs. Anderzijds omdat het Adviesloket goed op de hoogte is van de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en zorg in Zuidoost.

Caroline Wesseling is de onderwijsadviseur van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam Diemen voor de regio Amsterdam Zuidoost. Zij is echter tijdelijk afwezig. Haar werkzaamheden worden overgenomen door collega-onderwijsadviseurs, die u kunt bereiken via het secretariaat.

Contactgegevens:
Secretariaat Samenwerkingsverband
T (020) 723 71 00
E secretariaat@swvamsterdamdiemen.nl
I www.swvamsterdamdiemen.nl

Bezoek- en postadres:
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam Diemen
Maassluisstraat 2
1062 GD  Amsterdam