in Amsterdam

Samenwerkingsverband primair onderwijs Amsterdam Diemen
Het samenwerkingsverband is een vereniging waarvan alle schoolbesturen in Amsterdam en Diemen lid zijn. Het bestaat uit 47 schoolbesturen met in totaal 243 scholen. Op de website van het samenwerkingsverband vindt u informatie over de organisatie, maar ook over de manier waarop passend onderwijs in Amsterdam wordt vormgegeven.

Ondersteuningsplan 2016 – 2020
Het ondersteuningsplan is een wettelijk verplicht document, dat elke vier jaar wordt opgesteld  en vastgesteld. Het geeft de wijze aan waarop het samenwerkingsverband de organisatie en de financiering van het passend onderwijs vormgeeft, welke ambities het samenwerkingsverband heeft en naar welke doelen wordt gestreefd.
Ondersteuningsplan 2016 – 2020.

Verbinding met jeugdzorg in Amsterdam
Landelijk overheerst het beeld dat passend onderwijs er vooral toe zou leiden dat veel leerlingen uit het speciaal onderwijs naar het regulier onderwijs komen. Dat mag voor bepaalde delen van het land gelden, voor Amsterdam is het niet van toepassing. In Amsterdam gaan al jaren relatief weinig kinderen naar het speciaal onderwijs. Het beleid is erop gericht dat het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs gelijk blijft.

Om de jeugdhulp goed op het onderwijs te laten aansluiten, hebben de gemeente en het samenwerkingsverband afspraken gemaakt over de aansluiting en de implementatie van ouder- en kindteams op scholen.

Programma ‘Overgang naar volwassenheid’
De zorg voor de jeugd is vanaf 2015 een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Dat betekent dat er veel verandert bij de overheid en bij organisaties die betrokken zijn bij de jeugd. Op deze website vindt u daarover alle informatie.