Vacature Coördinator Passend Onderwijs

Vacature Coördinator Passend Onderwijs Zuidoost

Per ingang van 1 januari 2019,  24 uur per week

Deelverband Amsterdam Zuidoost, onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam/Diemen, wordt gevormd door 8 schoolbesturen en 26 basisscholen die onderwijs verzorgen voor ruim 6300 leerlingen. Het deelverband draagt de verantwoordelijkheid voor een dekkend netwerk van onderwijsondersteuning/passend onderwijs de basisschoolleerlingen van de 26 aangesloten basisscholen.

Voor het deelverband Zuidoost zijn wij op zoek naar een coördinator Passend Onderwijs Zuidoost voor 24 uur per week. De coördinatie van het Passend Onderwijs Zuidoost is ondergebracht bij het Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost (PPOZO), de uitvoeringsorganisatie van de samenwerkende schoolbesturen PO in Zuidoost.

De coördinator van het deelverband coördineert – in opdracht van de schoolbesturen in het deelverband Zuidoost – de uitvoering van het Ondersteuningsplan Passend Onderwijs 2016-2020. De coördinator maakt op basis van dit ondersteuningsplan, de input en opdrachten van de schoolbesturen en gevoed vanuit de inbreng van de basisschool directies en intern begeleiders een jaarplan. In dit jaarplan worden de doelstellingen, interventies, activiteiten en opbrengsten vastgelegd.

De coördinator rapporteert over de uitvoering van het jaarplan aan het Besturen Overleg Onderwijs Zuidoost (BOOZ). De coördinator bereidt de inhoudelijke en financiële verantwoording over de extra ondersteuning voor die de schoolbesturen moeten aanleveren bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam-Diemen.

De coördinator draagt zorg voor het professionaliseringsaanbod voor leraren, organiseert de kennisuitwisseling bijeenkomsten voor intern begeleiders en schooldirecties, voert het overleg in de stad over de aansluiting jeugdzorg op het onderwijs, organiseert en coördineert het wijkoverleg. Daarnaast is de coördinator de sparringspartner van de orthopedagoog van het Adviesloket.

Resultaatgebieden coördinator

1. Levert door onderzoek en advisering aan het BOOZ een bijdrage aan de beleidsontwikkeling en uitvoering op het terrein van passend onderwijs in Zuidoost door:

*Het bijhouden en analyseren van externe en interne ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs en de scholen en besturen hierover te informeren
*Het voorbereiden, opstellen, vormgeven en evalueren van het beleid passend onderwijs Zuidoost als afgeleide van het stedelijk beleid Passend Onderwijs en coördinatie van de uitvoering de activiteiten
*Het beheren van de door de besturen beschikbaar gestelde middelen ten behoeve van de uitvoering van het beleid
*Het in concept voorbereiden van de begroting, jaarrekening en jaarverslag van de coördinatie van het samenwerkingsprogramma Passend Onderwijs en de middelen voor de extra ondersteuning

2. Levert een bijdrage aan de uitvoering en de kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie van het beleid Passend Onderwijs Zuidoost en de evaluatie van het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen, door:

*De inhoudelijke voorbereiding van het bestuurlijk overleg en de uitvoering van de afspraken
*Te fungeren als aanspreekpunt passend onderwijs in deelverband Zuidoost
*De inhoudelijke voorbereiding van het directeurenoverleg (ENZO)
*Communicatie met de scholen

3.   Is verantwoordelijk voor de inhoudelijke organisatie en coördinatie van de uitvoering van het:

*Professionaliseringsprogramma Zuidoost
*De inhoudelijke voorbereiding van het wijkgericht werken in samenwerking met het Adviesloket
*Inhoudelijke voorbereiding van de bijeenkomsten voor IB en IB-directie

4.  Adviesloket:

*Aansturing van het Adviesloket Zuidoost
*Afstemming met de orthopedagoog van het Adviesloket
*Overleg en afstemming met de leidinggevenden van het Ouderkindteam
*Het inrichten en beheer financiële stromen deelverband
*Evaluatie schoolarrangementen (kwalitatief en kwantitatief)
*Implementeren Kindkans

5. Vertegenwoordigt de schoolbesturen op deelgebieden in:

*Klankbordgroep samenwerkingsverband Amsterdam/Diemen
*Vijfhoek
*Gemeente Amsterdam
*Overleg VVE/ Kinderopvang en zorg
*Overleg TOS en TOA (stedelijk niveau)
*Overleg met Swazoom
*Overleg met preventieve logopedie
*Overleg OKT
*M@zl-project
*Leerplicht
*Overleg met Cluster 2/ SWV

6. Nieuwe ontwikkelingen

*Nieuwe ontwikkelingen, pilots
*Impulsklas
*Samenwerking Vijfhoek
*Preventieve aanpak
*TOV/TOP
*Aanbod en aanpak TOS en TOA
*Implementeren nieuwe ‘notitie’ zorgplicht
*Implementeren nieuwe werkwijze meldcode huiselijk geweld kindermishandeling
*Ondersteuning bij het implementeren IB-Wijs (vanuit SWV)
*Ondersteuning bij het implementeren bij groeidocument in Parnassys (vanuit SWV)

Kennis en vaardigheden

* Brede kennis van Passend Onderwijs (en wettelijke en gemeentelijke regelingen in dit kader)
* Kennis van en inzicht in het Amsterdamse onderwijs op het gebied van Passend Onderwijs
* Kennis van de ondersteuningsprofielen en ondersteuningsbehoeften van leerlingen
* Kennis van de dagelijkse hectiek binnen een basisschool
* Kennis en vaardigheid op het gebied van beleidsvorming, – uitvoering en evaluatie (inhoudelijk en financieel, kwalitatief en kwantitatief)
* Aantoonbaar in staat beleidsuitgangspunten te vertalen in concrete beleidsvoorstellen en concrete activiteiten die aansluiten bij de ontwikkeling die het deelverband heeft ingezet.
* Vaardigheid in het verkrijgen van draagvlak, analyseren van problemen, het vinden van oplossingen
* Uitstekende netwerker
* Beschikt over organisatorische vaardigheden
* Werkt doortastend, doelgericht en opbrengstgericht met aandacht voor het proces
* Heeft gevoel voor bestuurlijke verhoudingen
* Bekend met context en affiniteit met Zuidoost
* Een gedreven en verbindende persoonlijkheid
* Goed om kunnen gaan met weerstand
* Een zelfstandige en flexibele werkhouding
* Sociaal vaardig, humorvol en creatief
* Initiatiefrijk en proactief
* Communicatief vaardig in woord en geschrift

Contacten coördinator

* Met de directeur van het Projectenbureau
* De schoolbestuurders in het deelverband Zuidoost
* Met de directeuren/IB’ers van de scholen
* Met alle stakeholders uit het deelverband die relevant zijn voor de vormgeving van passend onderwijs, gemeente en stadsdeel
* Met de GMR-en van de betrokken besturen
* Met het de directeur/ beleidsmedewerkers  van het stedelijk SWV Passend Onderwijs

Aanstelling zal plaatsvinden door detachering via één van de schoolbesturen in Zuidoost of door externe inhuur waarbij met een strikt maximum tarief wordt gewerkt. In 2019 zal een functiewaarderingstraject voor de coördinatiefunctie worden uitgevoerd.

Vragen of meer informatie nodig? Stuur een e-mail aan Nathalie Bremer, directeur van het PPOZO, via nbremer@ppozo.nl.

Wil jij de rol van coördinator vervullen? Jouw motivatiebrief en CV verwachten we uiterlijk woensdag 12 december 2018 binnen te hebben in pdf format via nbremer@ppozo.nl.  Maandag 17 december hoor je of je wordt uitgenodigd voor een gesprek. De gesprekken vinden plaats op donderdagmiddag 20 december 2018.