tabel met opslagvereisten voor medische zuurstoftanks

Productieomgeving

Samenwerkingspartner

4001445605 # 07-8859-6- tabel met opslagvereisten voor medische zuurstoftanks ,Bescherming voor de ogen/voor het gezicht:Selecteer en gebruik oogVeiligheidsbril met zijkappen-, gezichtsbescheming w oog-, gezichtsbescheming op basis van de resultaten van een blootstellingsanalyse. De volgende typen orden aanbevolen: HuidBeschermende handschoenen tegen chemicaliën zijn niet ve-/handbescher ming:reist.Bladzijde : 1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave ...- Kontakt met de huid : Bij bevriezing minimaal 15 minuten met water sproeien. Breng een steriel verband aan. Behandel als brandwonden. Zorg voor medische hulp. - Oogcontact : Spoel de ogen onmiddellijk en grondig met water gedurende minimaal 15 minuten. - Inslikken : Inslikken wordt niet waarschijnlijk geacht. 4.2.Veiligheidsinformatieblad - dental bauer

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Langdurige of herhaaldelijke aanraking met de huid vermijden. 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten Geen speciale opslagvereisten. 7.3. Specifiek eindgebruik Zie rubrieken 7.1 en 7.2 voor aanbevelingen betreffende gebruik en opslag.

Veiligheidsinformatieblad

8.1. Grenswaarden voor blootstelling Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling: Voor een of meerdere bestanddelen van dit preparaat, welke zijn vermeld in rubriek 3, is de grenswaarde niet vastgesteld. 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling 8.2.1. Beheersing van beroepsmatige blootstelling Gebruiken in goed geventileerde ruimten.

Veiligheidsinformatieblad

Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten Geen speciale opslagvereisten. 7.3. Specifiek eindgebruik ... Wanneer een component wordt vermeld in sectie 3, maar niet wordt weergegeven in de onderstaande tabel, dan is een

Veiligheidsinformatieblad - dental bauer

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen In geval van vergiftiging of (dreigende) milieuschade door dit product kan contact worden opgenomen met de afdeling Toxicologie en Milieuzaken telefoon 015-7822287, of buiten kantooruren 015-7822333. Ook kunt u contact opnemen met het

Veiligheidsinformatieblad

Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten Geen speciale opslagvereisten. 7.3. Specifiek eindgebruik ... Wanneer een component wordt vermeld in sectie 3, maar niet wordt weergegeven in de onderstaande tabel, dan is een

Omgang met en opslag van zuurstof | Arbocatalogus SOM

Zuurstof, dat in de gezondheidszorg wordt gebruikt als inhalatiegas voor medische toepassingen, wordt toegediend vanuit een cilinder of met behulp van een zuurstofconcentrator. Zuurstof toedienen wordt gerekend tot de risicovolle handelingen. Omdat zuurstof een medicinaal gas is, wordt het toegediend op voorschrift van een arts.

Veiligheidsinformatieblad - dental bauer

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Langdurige of herhaaldelijke aanraking met de huid vermijden. 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten Geen speciale opslagvereisten. 7.3. Specifiek eindgebruik Zie rubrieken 7.1 en 7.2 voor aanbevelingen betreffende gebruik en opslag.

CUT Dental

Voor informatie over gevaren en een veilig gebruik, raadpleeg de desbetreffende secties van dit document. ... Was met zeep en water. Zoek medische hulp indien symptomen/tekens zich ontwikkelen. ... Geen speciale opslagvereisten. 7.3. Specifiek gebruik Zie rubrieken 7.1 en 7.2 voor aanbevelingen betreffende gebruik en opslag. Zie Rubriek 8 voor ...

Zuurstof toedienen - Aandacht voor uw luchtwegen

Zorg voor voor dubbele controle van het aantal toe te dienen liters zuurstof, berekening resthoeveelheid zuurstof in cilinder. 1 Pas handhygiëne toe. 2 Zet de benodigdheden binnen handbereik. 3 Bekijk de druk op de manometer (zuurstofcilinder) 4 Sluit zo nodig zuurstofbevochtiger/aquapack aan op …

Veiligheidsinformatieblad

8.1. Grenswaarden voor blootstelling Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling: Voor een of meerdere bestanddelen van dit preparaat, welke zijn vermeld in rubriek 3, is de grenswaarde niet vastgesteld. 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling 8.2.1. Beheersing van beroepsmatige blootstelling Gebruiken in goed geventileerde ruimten.

Veiligheidsinformatieblad - dental bauer

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling Niet beschikbaar 5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 5.1. Blusmiddelen In geval van brand: Blussen met een brandbestrijdingsmiddel dat geschikt is voor normaal brandbaar materiaal zoals water of …

Veiligheidsinformatieblad ONDERNEMING 1. IDENTIFICATIE …

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen In geval van vergiftiging of (dreigende) milieuschade door dit product kan contact worden opgenomen met de afdeling Toxicologie en Milieuzaken telefoon 015-7822287, of buiten kantooruren 015-7822333. Ook kunt u contact opnemen met het

Veiligheidsinformatieblad - Meguiar's

Wanneer een component wordt vermeld in sectie 3, maar niet wordt weergegeven in de onderstaande tabel, dan is een beroepsmatige blootstellingslimiet niet beschikbaar voor dat betreffende component. Ingrediënt CAS-nr. Agentschap Type grenswaarde Aanvullende opmerkingen Witte minerale olie (aardolie) 8042-47-5 NL grenswaarden

5. BELANGRIJKE INFORMATIE | Polar FT1/FT2 ...

Elastisch bandje: Afspoelen met water na elk gebruik. Wassen na het zwemmen. Bij regelmatig gebruik ten minste eens in de drie weken wassen in een wasmachine op 40 °C /104 °F. Gebruik een waszakje. Niet laten weken en geen wasmiddel met bleek of wasverzachter gebruiken. Niet chemisch reinigen, centrifugeren of strijken.

2011-05-24 - NVKFAZ - medische gassen

-Zuurstoftanks op terrein worden s nachts beleverd; ... meer bemoeienis met medische gassen-Mogelijke rol lab: 1. (voorlopige) vrijgifte bulkgas en medische lucht 2. Monitoring medische luchtinstallatie ... bestemd is om te worden toegediend of aangewend voor dan wel op enigerlei

lankborden Behandeling van bestralingsschade Wat is ...

1 lankborden het magazine van stichting k lank bord u w patiëntenorganisatie v o o r k a n k e r in h e t h o o f d /h a l s g e b i e d Thema: Hyperbare Zuurstofbehandeling Wat is hyperbare zuurstoftherapie? Onderscheiding Koninklijke Onderscheiding voor Dirk Vroom 2e jaargang juni 2013 Behandeling van bestralingsschade van het kaakbot met hyperbare zuurstoftherapie

(PDF) Zuurstofbehandeling onder druk? - ResearchGate

bare zuurstoftanks ontwikkeld om een of meer patiënten. ... vanuit de medische literatuur voor de indicatiestelling en effectiviteit. ... voor HZT die met het hoogste niveau van evidence kun-

CUT Dental

Voor informatie over gevaren en een veilig gebruik, raadpleeg de desbetreffende secties van dit document. ... Was met zeep en water. Zoek medische hulp indien symptomen/tekens zich ontwikkelen. ... Geen speciale opslagvereisten. 7.3. Specifiek gebruik Zie rubrieken 7.1 en 7.2 voor aanbevelingen betreffende gebruik en opslag. Zie Rubriek 8 voor ...

Veiligheidsinformatieblad - Meguiar's

Gelieve rubriek 16 te raadplegen voor de volledige tekst van de H-zinnen die in deze rubriek genoemd worden ... Was met zeep en water. Zoek medische hulp indien symptomen/tekens zich ontwikkelen. ... Als een component wordt weergegeven in rubriek 3 maar niet wordt weergegeven in onderstaande tabel zijn er ofwel geen

Veiligheidsinformatieblad - Meguiar's

Wanneer een component wordt vermeld in sectie 3, maar niet wordt weergegeven in de onderstaande tabel, dan is een beroepsmatige blootstellingslimiet niet beschikbaar voor dat betreffende component. Ingrediënt CAS-nr. Agentschap Type grenswaarde Aanvullende opmerkingen Witte minerale olie (aardolie) 8042-47-5 NL grenswaarden

Veiligheidsinformatieblad - dental bauer

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen In geval van vergiftiging of (dreigende) milieuschade door dit product kan contact worden opgenomen met de afdeling Toxicologie en Milieuzaken telefoon 015-7822287, of buiten kantooruren 015-7822333. Ook kunt u contact opnemen met het

CUT Dental

Voor informatie over gevaren en een veilig gebruik, raadpleeg de desbetreffende secties van dit document. ... Was met zeep en water. Zoek medische hulp indien symptomen/tekens zich ontwikkelen. ... Geen speciale opslagvereisten. 7.3. Specifiek gebruik Zie rubrieken 7.1 en 7.2 voor aanbevelingen betreffende gebruik en opslag. Zie Rubriek 8 voor ...

Veiligheidsinformatieblad ONDERNEMING 1. IDENTIFICATIE …

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen In geval van vergiftiging of (dreigende) milieuschade door dit product kan contact worden opgenomen met de afdeling Toxicologie en Milieuzaken telefoon 015-7822287, of buiten kantooruren 015-7822333. Ook kunt u contact opnemen met het

Veiligheidsinformatieblad

Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten Geen speciale opslagvereisten. 7.3. Specifiek eindgebruik ... Wanneer een component wordt vermeld in sectie 3, maar niet wordt weergegeven in de onderstaande tabel, dan is een

Copyright ©AoGrand All rights reserved