veiligheidsinformatieblad medische zuurstofcilinder voor aceton

Productieomgeving

Samenwerkingspartner

Veiligheidsinformatieblad - VWR International- veiligheidsinformatieblad medische zuurstofcilinder voor aceton ,1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Nederland VWR International B.V. Straat Basisweg 34 Postcode/plaats 1043 AP Amsterdam Telefoon +32 16 385 011 Telefax +32 16 385 385 E-mail (vakkundig persoon) [email protected] Telefoonnummer voor noodgevallenVeiligheidsinformatieblad ACETON - SPARKX1.3. DETAILS BETREFFENDE DE VERSTREKKER VAN HET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Naam en functie van de Dhr. M. Visser verantwoordelijke persoon: Zie adres in onderstaande zwarte balk. Telefoonnummer voor noodgevallen: Zie tel. nr. in onderstaande zwarte balk. (Nl)Nederland: NVIC +31 (0)30 2748888 Uitsluitend bestemd om artsen te informerenVEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Verstrekker van het veiligheidsinformatieblad SOUDAL N.V. Everdongenlaan 18-20 B-2300 Turnhout ☎ +32 14 42 42 31 ˜ +32 14 42 65 14 [email protected] Fabrikant van het product SOUDAL N.V. Everdongenlaan 18-20 B-2300 Turnhout ☎ +32 14 42 42 31 ˜ +32 14 42 65 14 [email protected] 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:

EG-veiligheidsinformatieblad - ECR

EG-veiligheidsinformatieblad Handelsnaam: Armaflex 520 Actuele versie: 3.0.0, opgesteld op: 10.09.2014 Vervangen versie: 3.0.0, opgesteld op: 12.08.2014 Regio: NL Bladzijde 5 van 14 Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - …

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr ...

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) ... Er is geen informatie beschikbaar voor gebruik is ontmoedigd geconfronteerd. ... Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling Geen gegevens beschikbaar RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen ...

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Aceton RUBRIEK 1: …

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) en Verordening (EU) Nr. 2015/830 Aceton Herziening: 6-8-2018 Afdrukdatum: 28-9-2018 Versie: 15 Taal: nl-NL Pagina: 2 van 126 * Voorbeelden voor de verwerking: toepassing als tussenproduct, gebruik als monomeer etc., gebruik als oplosmiddel, Toepassing bij de vervaardiging ...

Veiligheidsinformatieblad volgens (EG) nr. 1907/2006

Geldig voor Nederland Inhoudsstof ppm mg/m3 Type Categorie Opmerkingen ACETON 67-64-1 1.210 tijdgewogen gemiddelde (TGG) NL OEL ACETON 67-64-1 2.420 toegestane kortdurende blootstelling 15 minuten NL OEL ACETON 67-64-1 500 1.210 Tijdgewogen gemiddelde (TWA): Indicatief ECTLV Maatregelen ter beheersing van blootstelling: Ademmasker:

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr ...

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) ... Er is geen informatie beschikbaar voor gebruik is ontmoedigd geconfronteerd. ... Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling Geen gegevens beschikbaar RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen ...

Veiligheidsinformatieblad - VIBA

Aceton 67-64-1 200-662-2 01-2119471330-49 60 - 70 Ontvl. Vl. 2, H225; ... Zoek medische hulp. Na inslikken: Spoel de mond. Bij onwel voelen een arts raadplegen. ... veiligheidsinformatieblad voor meer informatie betreffende de fysische en gezondheidsgevaren, ademhalingsbescherming, ...

Veiligheidsinformatieblad Acetyleen, opgelost.

deze minimaal 1 uur voor gebruik rechtop worden gezet. Hierdoor zal de aceton eventueel opnieuw gelijkmatig in de cilinder ver-deeld worden en wordt voorkomen dat de aceton in de brander wordt meegevoerd en het effect van een vlammenwerpereffect zal ontstaan. 7.3. Specifiek eindgebruik Geen.

Aceton, technisch - Boomlab.nl

Aceton, technisch Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878 ... Telefoonnummer voor noodgevallen ... Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Veiligheidsinformatieblad - VWR International

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (gewijzigd door Verordening (EU) nr. 453/2010) ... Telefoonnummer voor noodgevallen Telefoon 030 2748888 (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC), ... medische hulp inroepen. Bij bewusteloosheid in stabiele ligging op de zij

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

高达5%返现·VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens EG 1907/2006 (REACH) Datum laatste controle : 2017-05-29 ... Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling. Aanvraagdatum : 2018-02-08 VIB 00004 - Blad 3 / 7 ... 1200 mg/m3 ACETON van toepassing voor: Verenigde Staten van Amerika (25 ºC; 1013 mbar) TGG ...

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Safety Data Sheet

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Multi Comp Acetone Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd. Verordening(EU) Nr. 2015/830 van de ... Telefoonnummer voor noodgevallen Telefoonnummer voor noodgevallen +31 10 713 8195 ... Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling Opmerkingen voor de arts ...

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr ...

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 in de aangepaste versie Pagina 1 van 15 ... Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling Zie hoofdstuk: Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen ... Voor …

Veiligheidsinformatieblad ACETON

ACETON Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 zoals gewijzigd bij ... 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen Noodgeval 035-656 08 89 Medische informatie 030-274 88 88 Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC). Uitsluitend voor professionele

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr ...

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) ... Er is geen informatie beschikbaar voor gebruik is ontmoedigd geconfronteerd. ... Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling Geen gegevens beschikbaar RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen ...

Veiligheidsinformatieblad ACETON

ACETON Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 zoals gewijzigd bij ... 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen Noodgeval 035-656 08 89 Medische informatie 030-274 88 88 Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC). Uitsluitend voor professionele

Veiligheidsinformatieblad ACETON

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Firma Reymerink B.V. Adres Stichtse Kade 47a 1243 HW ‘s-Graveland Nederland Telefoonnummer 035-656 08 89 E-mail adres [email protected] 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen Noodgeval 035-656 08 89 Medische informatie 030-274 88 88, Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (handels)PROPAAN

Gebruik van de stof / Gasvormige brandstof voor huishoudelijke toepassingen (water en/of ruimte verwarming). het mengsel Gebruik als een industriële brandstof, voor specifieke toepassingen raadpleeg een vertegenwoordiger van onze firma. 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Leverancier Benegas B.V.

Veiligheidsinformatieblad

Aceton 67-64-1 200-662-2 01-2119471330-49 1 - 5 Ontvl. Vl. 2, H225; Oogirritatie, ... Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling Niet van toepassing 5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN ... veiligheidsinformatieblad voor meer informatie betreffende de fysische en gezondheidsgevaren, ademhalingsbescherming, ...

ACETON - EVERCLEAN

Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Identificatie van de onderneming : Zie hoofding veiligheidsinformatieblad. ... * Aceton : 100 % 67-64-1 200-662-2 606-001-00-8 01-2219471330-49 F; R11 R66 R67 ... Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 ... · Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering: aceton n-butylacetaat butaan-1-ol · Gevarenaanduidingen ... · 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

Veiligheidsinformatieblad - VIBA

Aceton 67-64-1 200-662-2 45 - 50 Tolueen 108-88-3 203-625-9 10 - 15 ... Zoek medische hulp. Na inslikken: Spoel de mond. Bij onwel voelen een arts raadplegen. ... Raadpleeg de andere secties van het veiligheidsinformatieblad voor meer informatie betreffende de fysische en gezondheidsgevaren, ademhalingsbescherming, ventilatie en persoonlijke ...

Aceton - Sidec

Aceton (67-64-1) Viscositeit, kinematisch 0,40000000 mm²/s RUBRIEK 12: Ecologische informatie 12.1. Toxiciteit Ecologie - algemeen : Het product wordt niet beschouwd als schadelijk voor waterorganismen en wordt niet beschouwd op lange termijn een negatieve invloed te hebben op het milieu. Aceton (67-64-1) LC50 vissen 1 5540 mg/l

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel …

voor de etikettering: aceton ... Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 datum van de druk: 09.03.2017 Versienummer 98 Herziening van: 09.03.2017 ... onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

Copyright ©AoGrand All rights reserved